Rejestry i ewidencje

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.
Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa Komórka prowadząca rejestr Miejsce przechowywania
•    rejestr uchwał Senatu
•    rejestr zarządzeń rektora
•    rejestr skarg i wniosków
•    rejestr pełnomocnictw, upoważnień
•    rejestr ewidencji pobierania i deponowania podstawowego kompletu kluczy do pomieszczeń strefy bezpieczeństwa i kluczy do szafy metalowej w KT
•    rejestr udzielonych informacji publicznych
•    rejestr decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej
Rektorat i Kancelaria Uczelni w siedzibie Uczelni, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów,
pok. 131
•    rejestr wydawanych zaświadczeń w sprawach osobowych studentów
•    rejestr dzienników praktyk
•    rejestr wydanych legitymacji studenckich
•    ewidencja druków ścisłego zarachowania (dot. hologramów)
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w siedzibie Wydziału, 
ul. Wojska Polskiego 51, 
06-400 Ciechanów,
p. 104
•    rejestr wydanych legitymacji studenckich
•    rejestr zaświadczeń w sprawach osobowych studenta
Wydział Inżynierii i Ekonomii w siedzibie Wydziału, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów,
pok. 224
•    rejestr zaświadczeń w sprawach osobowych studenta

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Filia w Mławie

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

w siedzibie Wydziału, 
ul. Warszawska 52, 
06-500 Mława, 
pok. 202
•    rejestr upoważnień na samochody służbowe
•    rejestr upoważnień do podpisywania faktur i odbioru towaru
•    rejestr zarządzeń kanclerza
Sekretariat kanclerza w siedzibie Uczelni, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów, pok. 116
•    rejestr prac dyplomowych Biblioteka Uczelniana w siedzibie Uczelni, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów, pok. 32
•    rejestr uczelnianych organizacji studenckich Dział Kształcenia i Spraw Studenckich w siedzibie Uczelni, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów, pok. 201
•    rejestr pracowników Dział Spraw Osobowych w siedzibie Uczelni, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów, pok. 204
•    ewidencja egzemplarzy wydawanych przez Uczelnię publikacji Sekcja Nauki i Wydawnictw w siedzibie Uczelni, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 
06-400 Ciechanów, pok. 215

Zasady udostępnienia danych

Prawo dostępu do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Sposób udostępnienia danych:

  • Telefonicznie
  • Osobiście
  • Listownie
  • Pocztą elektroniczną

stosownie do złożonego wniosku, rodzaju sprawy i zachowania właściwych przepisów.


Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 24.10.2019, 13:23
Dokument oglądany razy: 450
Podpisał:
Dokument z dnia: 24.10.2019