Deklaracja Dostępności

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie .

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać jego zawartość.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji jest dokumentacja przetragowa.
 • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Marczewska, monika.marczewska@puzim.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 672 20 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępności wejścia do budynków Uczelni i przechodzenia przez drzwi wejściowe uwzględnia możliwość podjazdu na wózku inwalidzkim.
 2. Drzwi wejściowe wymagają mechanicznego otwierania. Po wejściu do budynku jest możliwość uzyskania informacji wizualnej z tablicy informacyjnej oraz od osoby w punkcie informacji na parterze obiektu. Osoby dyżurujące w Informacji sprawują także kontrolę osób wchodzących do Uczelni.
 3. Osoba na wózku może skorzystać z podjazdu dla wózków przy wejściu do budynku.
 4. W budynkach Uczelni poza schodami znajdują się windy umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym do korytarzy na poszczególnych kondygnacjach.
 5. Dostępność do pomieszczeń dydaktycznych z korytarzy, przy których się znajdują te pomieszczenia jest zapewniona bez żadnych ograniczeń. - Dostępność do schodów i wind jest możliwa w każdym budynku Uczelni i zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 6. Dotychczas nie zorganizowano możliwości korzystania z informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 7. Przy wszystkich obiektach należących do Uczelni znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp do miejsc parkingowych oznaczonych wizualnie oraz z kopertami w oznaczeniu poziomym.
 8. Na terenie obiektów należących do Uczelni nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

 1. W Uczelni istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w ciągu kilku dni po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Możliwości ewakuacyjne z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami opracowano w procedurach ewakuacji pracowników i studentów.
 3. W budynku znajduje się informacja o kierunkach i drogach ewakuacyjnych z podświetlaniem niezależnym. Ponadto w sytuacjach zagrożeń uruchamia się dźwiękowy system ostrzegania.
 4. W przypadku osób z niepełnosprawnością w budynkach dostępne są schodowe krzesła ewakuacyjne.
 5. W budynkach Uczelni zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem następujących środków wspierających komunikację:
Kontakt telefoniczny:
Rektorat tel. 23 672 20 50
Wydział Inżynierii i Ekonomii tel. 23 672 30 75
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych tel. 23 672 22 13
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych tel. 23 654 80 32.

Administracja ogólnouczelniana:
Kwestura tel. 23 672 20 50 wew. 1150;
Dział Współpracy i Rozwoju tel. 23 672 20 50 wew. 2050;
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich tel. 23 672 20 50 wew. 2010;
Dział Informatyczny tel. 23 672 20 50 wew. 2070;
Dział Spraw Osobowych tel. 23 672 20 50 wew. 2040;
Dział Administracyjno – Inwestycyjny tel. 23 672 20 50 wew. 2080;
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej tel. 23 672 20 50 wew. 2152;
Biblioteka Uczelniana tel. 23 672 20 50 wew. 310;
Akademickie Centrum Kształcenia tel. 23 654 98 34.

Przesyłanie wiadomości tekstowych:
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Uczelni: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: rektorat@puzim.edu.pl
Przesyłanie faksu pod nr telefonu: 23 673 75 78

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

W przypadku studentów istnieje możliwość wsparcia osoby z niepełnosprawnością przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

Utrudnienia

 1. Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 2. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności A.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.