BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 24.10.2019, zmieniona z powodu:
Dodanie ogłoszeń o konkursach na stanowiska pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Konkurs na stanowisko wykładowcy na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (nr KONKURS 3/WTS/BW/2020)

koniec: 31.08.2020, 23:59, rozstrzygnięcie: 25.09.2020, 23:59 (nierozstrzygnięty)

DZIEKAN
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH
Filia w Mławie
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 52 , 06-500 Mława
Tel: 23 654 98 08
e-mail: wts@puzim.edu.pl

ogłasza
KONKURS 3/WTS/BW/2020

na stanowisko wykładowcy
na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

(umowa o pracę)

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. 2018 poz.1668 ) . Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania:

 • posiadać tytuł naukowy magistra w dziedzinie nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdro-wiu lub nauk humanistycznych
 • udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej
 • doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć praktycznych, ćwiczeń i laboratoriów z następujących przedmiotów:
  • Ergonomia i BHP
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Podstawy ekonomii
  • Etyka zawodowa funkcjonariusza służb państwowych
  • Kryminologia
  • Kryminalistyka
  • Podstawy prawa karnego
  • Postępowanie administracyjne
  • Zwalczanie przestępczości
  • Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie
  • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Warsztaty pierwszej pomocy medycznej
  • Zajęcia terenowe
  • Warsztaty technik interwencji i samoobrony
  • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
  • Ratownictwo medyczne w stanach nadzwyczajnych
  • Organizacja pomocy humanitarnej
  • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
  • Bezpieczeństwo imprez masowych
  • Warsztaty komunikacji społecznej
  • Warsztaty negocjacji i mediacji
  • Prawo wykroczeń i przepisy karne wybranych ustaw szczegółowych
  • Prawa człowieka na tle regulacji prawa konstytucyjnego
  • Postępowanie na miejscu zdarzenia
  • Podstawowe czynności zawodowe funkcjonariusza policji
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Warsztat szkolenia członka OSP

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zawarcie umowy o pracę
 2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 3. Oświadczenie o podst. miejscu pracy
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 5. Oświadczenie kandydata do zatrudnienia
 6. Oświadczenie kandydat praca PWSZ RODO
 7. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezp. ZUS
 8. Kwestionariusz osobowy
 9. Ankieta – deklaracja

Formularze powyższych dokumentów są do pobrania ze strony PUZ w Ciechanowie. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem "WTS konkurs numer 3" należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, ul. Warszawska 52, pok.202 w terminie do dnia:

31 sierpnia 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:

25 września 2020 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Dziekan 
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 06.07.2020, 10:23

Dokument oglądany razy: 122
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie