Zarządzenia Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

To jest archiwalna wersja strony z dnia 11.05.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Dodanie zarządzeń 26/2027 oraz 27/2023

Zarządzenie nr 25/2023 (z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2023 - 2024)

Zarządzenie nr 24/2023 (z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadań w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.)

Zarządzenie nr 23/2023 (z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Zarządzenie nr 22/2023 (z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia  prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie nr 21/2023 (z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie nr 20/2023 (z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej     im. Ignacego     Mościckiego  w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 19/2023 (z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 18/2023 (z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 17/2023 (z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 108/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 16/2023 (z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac badawczych i innych prac zleconych świadczonych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 15/2023 (z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 14/2023 (z dnia 13.03.2023 r. w sprawie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Uczelni)

Zarządzenie nr 13/2023 (z dnia 10.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze środków z subwencji przeznaczonej na rozwój naukowy nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 12/2023 (z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2021 - 2025)

Zarządzenie nr 11/2023 (z dnia 28.02.2023 r. w sprawie realizacji przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”)

Zarządzenie nr 10/2023 (z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przyjęcia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023)

Zarządzenie nr 9/2023 (z dnia 28.02.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko: referent/specjalista ds. archiwum)

Zarządzenie nr 8/2023 (z dnia 24.02.2023 r. w sprawie zmiany załączników do zarządzenia nr 34/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 7/2023 (z dnia 7.02.2023 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „fizjoterapia”)

Zarządzenie nr 6/2023 (z dnia 01.02.2023 r. w sprawie: zasad używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów podroży służbowych)

Zarządzenie nr 5/2023 (z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2022 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 4/2023 (z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 3/2023 (z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych)

Zarządzenie nr 2/2023 (z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022 po zmianach)

Zarządzenie nr 1/2023 (z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawki za prowadzenie zajęć praktycznych na kierunkach: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika dla osób niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, w ramach umów cywilno- prawnych zawartych z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)


Zarządzenie nr 84/2022 (z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022 po zmianach)

Zarządzenie nr 83/2022 (z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2021-2025)

Zarządzenie nr 82/2022 (z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia zwiększenia wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2022)

Zarządzenie nr 81/2022 (z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 06 listopada 2013 r.)

Zarządzenie nr 80/2022 (z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wynagradzania recenzentów, tłumaczy, korektorów i autorów publikujących w wydawnictwie uczelnianym)

Zarządzenie nr 79/2022 (z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 78/2022 (z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2023 r. dla pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie nr 77/2022 (z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Zarządzenie nr 76/2022 (23 listopada 2022 r. w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023)

Zarządzenie nr 75/2022
 (z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 74/2022 (z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022 po zmianach)

Zarządzenie nr 73/2022 (z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej)

Zarządzenie nr 72/2022 (02 listopada 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 71/2022 (z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 70/2022 (z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora i zespołów do realizacji zadań w Projekcie pozakonkursowym pn.: „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 69/2022 (z dnia 26 października 2022 r. w sprawie odpisu na Własny Fundusz Stypendialny Uczelni)

Zarządzenie nr 68/2022 (z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 20/2022 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z prywatnych telefonów komórkowych do celów służbowych i dopłat w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 67/2022 (z dnia 26 października 2022 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „logistyka”)

Zarządzenie nr 66/2022 (z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie nr 65/2022 (z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 64/2022 (z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków zaliczenia pracy na poczet praktyki zawodowej)

Zarządzenie nr 63/2022 (z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania opiekunów zajęć praktycznych i uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych)

Zarządzenie nr 62/2022 (z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2020 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Regulaminów praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie nr 61/2022 (z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 60/2022 (z dnia 28 września 2022 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2022/2023)

Zarządzenie nr 59/2022 (z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Filii w Mławie)

Zarządzenie nr 58/2022 (z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2022 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 57/2022 (z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Technicznych i Społecznych Filia w Mławie)

Zarządzenie nr 56/2022 (z dnia 02 września 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 55/2022 (z dnia 02 września 2022 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 54/2022 (z dnia 01 września 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 53/2022 (z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 52/2022 (z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023)

Zarządzenie nr 51/2022 (z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 50/2022 (z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 49/2022 (z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania prodziekana na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 48/2022 (z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych)

Zarządzenie nr 47/2022 (z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok obrotowy 2022)

Zarządzenie nr 46/2022 (z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2021 w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 45/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym)

Zarządzenie nr 44/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Innowacji I Transferu Technologii)

Zarządzenia nr 43/2022 (z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022) 

Zarządzenie nr 42/2022 (z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia laboratorium pszczelarskiego z pasieką przyuczelnianą)

Zarządzenie nr 41/2022 (z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 40/2022 (z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie Harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2022/2023 oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej)

Zarządzenie nr 39/2022 (z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na wydziałach celem przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023)

Zarządzenie nr 38/2022 (z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko: specjalista ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej)

Zarządzenie nr 37/2022 (z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko: specjalista ds. archiwum)

Zarządzenie nr 36/2022 (z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko: technik symulacji medycznej)

Zarządzenie nr 35/2022 (z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 34/2022 (z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 33/2022 (z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych)

Zarządzenie nr 32/2022 (z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Koła edukacyjnego „Mały Żaczek” Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 31/2022 (z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym)

Zarządzenie nr 30/2022 (z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze środków subwencji przeznaczonej na rozwój naukowy nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 29/2022 (z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie nr 28/2022 (22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2021-2025)

Zarządzenie nr 27/2022 (z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie rekrutacji na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej)

Zarządzenie nr 26/2022 (z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 25/2022 (z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 24/2022 (z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia : regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo - studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego na kierunku praca socjalna - studia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowia i Nauk Społecznych, regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku praca socjalna - studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie nr 23/2022 (z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia)

Zarządzenie nr 22/2022 (z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia)

Zarządzenie nr 21/2022 (z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Zarządzenie nr 20/2022 (z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z prywatnych telefonów komórkowych do celów służbowych i dopłat w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 19/2022 (z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia wstępnego planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022)

Zarządzenie nr 18/2022 (z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2021-2025)

Zarządzenie nr 17/2022 (z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Zmiany Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 62/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022)

Zarządzenie nr 16/2022 (z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wynagradzania recenzentów, tłumaczy i autorów publikujących w wydawnictwie uczelnianym)

Zarządzenie nr 15/2022 (z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie składu Rady Wykonawczej)

Zarządzenie nr 14/2022 (z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie powołania stałego zespołu weryfikacyjnego do przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Uczelni Zawodowej  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 13/2022 (z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego na usługę o wartości zamówienia przekraczającego progi unijne, na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”)

Zarządzenie nr 12/2022 (z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie pandemii)

Zarządzenie nr 11/2022 (z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych)

Zarządzenie nr 10/2022 (z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Dom Studenta”)

Zarządzenie nr 9/2022 (z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko: technik symulacji medycznej)

Zarządzenie nr 8/2022 (z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Filia w Mławie)

Zarządzenie nr 7/2022 (z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach)

Zarządzenie nr 6/2022 (z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 5/2022 (z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 4/2022 (z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pt. „PUZ w Ciechanowie Uczelnią Bez Barier”)

Zarządzenie nr 3/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego)

Zarządzenie nr 2/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawki brutto dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 1/2022 (z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawki za prowadzenie zajęć praktycznych na kierunkach: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika dla osób niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, w ramach umów cywilno- prawnych zawartych z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)


Zarządzenie nr 94/2021 (z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych)

Zarządzenie nr 93/2021 (z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. sygnalistów)

Zarządzenie nr 92/2021 (z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Uczelni Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń)

Zarządzenie nr 91/2021 (z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2021-2025)

Zarządzenie nr 90/2021 (z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami oraz wykorzystywania samochodów służbowych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 89/2021 (z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 88/2021 (z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Filia w Mławie)

Zarządzenie nr 87/2021 ( dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach)

Zarządzenie nr 86/2021 (z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie odpisu na Własny Fundusz Stypendialny Uczelni)

Zarządzenie nr 85/2021 (z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania dochodzenia epidemiologicznego przez wskazanych pracowników dziekanatów oraz informowania Sanepidu)

Zarządzenie nr 84/2021 (z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2022 r. dla pracowników PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie nr 83/2021 (z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie organizacji dodatkowych zajęć dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2021/2022)

Zarządzenie nr 82/2021 (z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Zarządzenie nr 81/2021 (z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2021/2022)

Zarządzenie nr 80/2021 ( z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości zamówienia przekraczającego progi unijne, na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”

Zarządzenie nr 79/2021 (z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 78/2021 (z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej)

Zarządzenie nr 77/2021 (z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia uprawnień osób z niepełnosprawnością w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 76/2021 (z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru kandydatów na stanowiska: Specjalista ds. administracyjnych, Młodszy bibliotekarz/Bibliotekarz)

Zarządzenie nr 75/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków zaliczenia pracy na poczet praktyki zawodowej)

Zarządzenie nr 74/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania opiekunów zajęć praktycznych i uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych)

Zarządzenie nr 73/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Studia Mazowieckie” w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 72/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ds. Systemu POL-on w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 71/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. badań naukowych na kadencję 2020 – 2024)

Zarządzenie nr 70/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 69/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Wykorzystania Technologii Informatycznych w Procesie Kształcenia na kadencję 2020 – 2024)

Zarządzenie nr 68/2021 (z dnia 01 października 2021 r. w sprawie Procedur bezpieczeństwa higieniczno – sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid – 19,  w tym prowadzenia zajęć)

Zarządzenie nr 67/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami oraz wykorzystywania samochodów służbowych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 66/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru strony tytułowej i redakcji pracy dyplomowej)

Zarządzenie nr 65/2021 (z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarki finansowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 64/2021 (z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia dopuszczalnego deficytu punktowego ECTS na poszczególnych poziomach studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 63/2021 (24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przenoszenia osiągnięć studenta na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 62/2021 (z dnia 24 września 2021 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022)

Zarządzenie nr 61/2021 (z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych) 

Zarządzenie nr 60/2021 (z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 59/2021 (z dnia 09 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: pielęgniarstwo studia I i II stopnia, pedagogika, praca socjalna)

Zarządzenie nr 58/2021 (z dnia 08 września 2021 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej)

Zarządzenie nr 57/2021 (01 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on)

Zarządzenie nr 56/2021 (z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania prodziekana na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 55/2021 (z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 54/2021 (z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wzorów druków dotyczących organizacji kształcenia wykorzystywanych w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu BAZUS w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 53/2021 (z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia zajęć i organizacji kształcenia)

Zarządzenie nr 52/2021 (z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 51/2021 (z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie nr 50/2021 (z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022)

Zarządzenie nr 49/2021 (z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty przedmiotu/sylabusa obowiązującego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 48/2021 (z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zapewnienia pracownikom sprawnie działającego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz spełnienia wymogów zaopatrzenia Uczelni w apteczki)

Zarządzenie nr 47/2021 (z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 46/2021 (z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie rekrutacji na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej)

Zarządzenie nr 45/2021 (z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz określenia jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za poprawność danych)

Zarządzenie nr 44/2021 (z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe pod nazwą "Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej") 

Zarządzenie nr 43/2021 (z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe pod nazwą "Przygotowanie do Wykonywania Zawodu Nauczyciela")

Zarządzenie nr 42/2021 (z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz teczki do dyplomu)

Zarządzenie nr 41/2021 (z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przenoszenia osiągnięć na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie)

Zarządzenie nr 40/2021 (z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok obrotowy 2021)

Zarządzenie nr 39/2021 (z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach)

Zarządzenie nr 38/2021 (z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, przechowywania, personalizacji i wydawania blankietów dokumentów publicznych kategorii drugiej oraz dokumentów publicznych kategorii drugiej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 37/2021 (z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach : pielęgniarstwo studia I i II stopnia, pedagogika, praca socjalna)

Zarządzenie nr 36/2021 (z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na wydziałach celem przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022)

Zarządzenie nr 35/2021 (z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 oraz opłaty za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 34/2021 (z dnia 09 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 33/2021 (z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022)

Zarządzenie nr 32/2021 (z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Funduszu rozwoju Uczelni w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie") 

Zarządzenie nr 31/2021 (z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego)

Zarządzenie nr 30/2021 (z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021)

Zarządzenie nr 29/2021 (z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji do Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie nr 28/2021 (z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 27/2021 (z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie utworzenia wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością oraz wprowadzenia „Regulaminu wypożyczeń oraz korzystania ze sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”)
Regulamin

Zarządzenie nr 26/2021 (z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na lata 2021 - 2025)

Zarządzenie Nr 25/2021 (z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia nowej treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 24/2021 (z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wydawania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 23/2021 (z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe pod nazwą „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela” w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 22/2021 (z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela” w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 21/2021 ( z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe pod nazwą „Podyplomowe Studia z Logopedii Ogólnej” w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 20/2021 (z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych pod nazwą „Podyplomowe Studia z Logopedii Ogólnej” w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 19/2021 (z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Kursu języka migowego p.t. „Podstawy komunikacji z osobą niepełnosprawną – niesłyszącą” w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022)

Zarządzenie nr 18/2021 (z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 17/2021 (z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia rektorskiego)

Zarządzenie nr 16/2021 (z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru Oświadczenia o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza Uczelnią, pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów)

Zarządzenie nr 15/2021 (z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 14/2021 (z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 13/2021 (z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej)

Zarządzenie nr 12/2021 (z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego brzmienia Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych)

Zarządzenie nr 11/2021 (z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie powołania zespołu projektowego i realizacji zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie")

Zarządzenie nr 10/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawki za prowadzenie zajęć praktycznych na kierunkach: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika dla osób niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, w ramach umów cywilno- prawnych zawartych z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 9/2021 (z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021)

Zarządzenie nr 8/2021 (z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia: regulaminu egzaminu dyplomowego z przygotowania zawodowego licencjata pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo –studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku pedagogika –studia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku praca socjalna –studia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie nr 7/2021 (z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania Punktu Wsparcia Psychologicznego dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 6/2021 (z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa dyplomowanego specjalisty oraz wzoru świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 5/2021 (z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni szczególnych zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych - zapomóg)

Zarządzenie nr 4/2021 (z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 po zmianach)

Zarządzenie nr 3/2021 (z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. obronnych, bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony informacji niejawnych na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 2/2021 (z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. obronnych, bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony informacji niejawnych na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 1/2021 (z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych)


Zarządzenie nr 115/2020 (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2021 r. dla pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie nr 114/2020 (z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w zakresie odpowiedzialności materialnej za majątek Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”)

Zarządzenie nr 113/2020 (z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja o profilu praktycznym)

Zarządzenie nr 112/2020 (z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji Pracowników i Studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz powołania Koordynatora ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji)

Zarządzenie nr 111/2020 (z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego)

Zarządzenie nr 110/2020 (z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii)

Zarządzenie nr 109/2020 (z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie powołania opiekunów zajęć praktycznych i uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych)

Zarządzenie nr 108/2020 (z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 107/2020 (z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 106/2020 (z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. zebrania i weryfikacji kompletności dokumentacji kandydatów na członków Rady Uczelni)

Zarządzenie nr 105/2020 (z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu zebrania kandydatur na członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024)

Zarządzenie nr 104/2020 (z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie nr 103/2020 (z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz określenia szczególnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu)

Załącznik 1,  Załącznik 2,  Załącznik 3,  Załącznik 4.

Zarządzenie nr 102/2020 (dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji poprawności okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w posiadaniu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 101/2020 (z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie odpisu na Własny Fundusz Stypendialny Uczelni)

Zarządzenie nr 100/2020 (z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie nr 99/2020 (z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3.

Zarządzenie nr 98/2020 (z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 97/2020 (z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.)

Zarządzenie nr 96/2020 (z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 24.10.2020 r. w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 95/2020 (z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 94/2020 (z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków zaliczenia pracy na poczet praktyki zawodowej)

Zarządzenie nr 93/2020 (z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustalenia dnia rektorskiego)

Zarządzenie nr 92/2020 (z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia  zmian w zarządzeniu nr 55/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków zaliczania pracy na poczet praktyki zawodowej, studentom Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 91/2020 (z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 90/2020 (z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych)

Zarządzenie nr 89/2020 (z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie nr 88/2020 (z dnia 09 października 2020 r. w sprawie składu Rady Wydawniczej)

Zarządzenie Nr 87/2020 (z dnia 07 października 2020 roku w sprawie zastępstw na czas organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zarządzenie nr 86/2020  (z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021)

Zarządzenie nr 85/2020 (z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w zajęciach w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19)

Zarządzenie nr 84/2020 (z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2020 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 czerwca 2020 r.)

Zarządzenie nr 83/2020 (z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego)

Zarządzenie nr 82/2020 (z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. PPK)

Zarządzenie nr 81/2020 (z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 80/2020 (z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2020 dot. Regulaminu pracy Komisji Konkursowej ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich)

Zarządzanie nr 79/2020 (z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 78/2020 (z dnia 9 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, w tym kształcenia na odległość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) 

Zarządzenie nr 77/2020 (z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 76/2020 (z dnia 9 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021)

Zarządzenie nr 75/2020 (z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Wykorzystania Technologii Informatycznych w Procesie Kształcenia na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 74/2020 (z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 73/2020 ( z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Sportu na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 72/2020 ( z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 71/2020 ( z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Filia w Mławie w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 70/2020 ( z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 69/2020 ( z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inzynierii i Ekonomii w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 68/2020 ( z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania prodziekanów w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) 

Zarządzenie nr 67/2020 ( z dnia 01 września 2020 r. w sprawie powołania dziekanów w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 66/2020 ( z dnia 01 września 2020 r. w sprawie powołania prorektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kadencję 2020/2024)

Zarządzenie nr 65/2020 ( z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 10 lutego 2020 r.)

Zarządzenie nr 64/2020 ( z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz zawierania umów cywilnoprawnych)

Zarządzenie nr 63/2020 ( z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie procesu przeprowadzenia ewaluacyjnego badania ankietowego wśród studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 62/2020 ( w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 61/2020 ( w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok obrotowy 2020)

Zarządzenie nr 60/2020 (z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego do przeprowadzenia oznaczonej sprawy)

Zarządzenie nr 59/2020 (z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyłączenia Rzecznika Dyscyplinarnego od prowadzenia oznaczonego postępowania)

Zarządzenie nr 58/2020 (z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanej oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stanowiskach pracy)

Zarządzenie nr 57/2020 (z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych/pedagogicznych na kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonym przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie nr 56/2020 (z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 55/2020 (z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników)

Zarządzenie nr 54/2020 (z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Uczelni w środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej)

Zarządzenie nr 53/2020  (z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego do przeprowadzenia oznaczonej sprawy)

Zarządzenie nr 52/2020 (z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyłączenia Rzecznika Dyscyplinarnego od prowadzenia oznaczonego postępowania)

Zarządzenie  nr  51/2020 (z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów egzaminów dyplomowych)

Zarządzenie nr 50/2020 (z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na wydziałach celem przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021)

Zarządzenie nr 49/2020 (z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 48/2020 (z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej do rozpoznania skargi dra Pawła Migały z dnia 09 marca 2020 r.)

Zarządzenie nr 47/2020 (z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa dyplomowanego specjalisty oraz wzoru świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 46/2020 (z dnia 01 czerwca  2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 22 maja 2020 r. oraz odbywania kursów i szkoleń w ramach projektów unijnych w formie bezpośredniej.)

Zarządzenie nr 45/2020 (z dnia 27 maja  2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty przedmiotu/sylabusa obowiązującego w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.)

Zarządzenie nr 44/2020 (z dnia 27 maja  2020 r. w sprawie obiegu w formie elektronicznej dokumentów związanych z tokiem studiów tj. Protokół i Karta okresowych osiągnięć studenta w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.)

Zarządzenie nr 43/2020 (z dnia 27 maja  2020 r. w sprawie obiegu w formie elektronicznej dokumentu pn. Karta obiegowa, dotyczącego rozliczenia studenta kończącego studia bądź odchodzącego z Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.)

Zarządzenie nr 42/2020 (z dnia 27 maja  2020 r. w sprawie Procedury i Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021.)

Zarządzenie nr 41/2020 (z dnia 22 maja 2020r. w sprawie procedur bezpieczeństwa higeniczno-sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach uczelni w trakcie pandemii COVID-19.)

Zarządzenie nr 40/2020 (z dnia 22 maja 2020r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i organizacji kształcenia w okresie od 25 maja 2020r.)

Zarządzenie nr 39/2020 (z dnia 20 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji do Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej.)

Zarządzenie nr 38/2020 (z dnia 13 maja 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie z dnia 10 lutego 2020r.)

Zarządzenie nr 37/2020 (z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu opracowującego zadanie 3 - rekomendacji w ramach projektu "Innowacyjni z MOTO POWER"

Zarządzenie nr 36/2020 (z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wzoru świadectwa ukończenia 1,5 rocznego szkolenia dla specjalisty ds. technologii motoryzacyjnej i obrabiarek CNC w ramach projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-00-MT04/17-00, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego)

Zarządzenie nr 35/2020 (z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i organizacji kształcenia w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19)

Zarządzenie nr 34/2020 (z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego)

Zarządzenie nr 33/2020 (z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac badawczych i innych prac zleconych świadczonych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 32/2020 ( z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dlazdrowia i życia osób przebywajacych na terenie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 31/2020 ( z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty miesięcznej za miejsce w Domu Studenta)

Zarządzenie nr 30/2020 ( z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego obniżenia wysokości czesnego za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie). W załączeniu instrukcja dotycząca wdrożenia zarządzenia.

Zarządzenie nr 29/2020 ( z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć i organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 na okres do 30 kwietnia 2020 r.)

Zarządzenie nr 28/2020 (z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie ewidencjonowania zdalnych form kształcenia w okresie czasowego ograniczenia działalności dydaktycznej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z powodu COVID - 19)

Zarządzenie nr 27/2020 ( z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych)

Zarządzenie nr 26/2020 ( z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad działania Domu Studenta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 01 kwietnia 2020 r.)

Zarządzenie nr 25/2020 ( z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Domu Studenta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zarządzenie nr 24/2020 (z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zastępstw na czas organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zarządzenie nr 23/2020 (z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć i organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na okres od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020r.)

Zarządzenie nr 22/2020 ( z dnia 17 marca 2020r. w sprawie organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na okres od dnia 18 do 25 marca 2020r..)

Zarządzenie nr 21/2020 (z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Polityka Rachunkowości))

Zarządzenie nr 20/2020 ( z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie nr 19/2020 ( z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 18/2020 ( z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 17/2020 ( z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie nr 16/2020 ( z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów egzaminów dyplomowych.)

Zarządzenie nr 15/2020 (z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 06 listopada 2013 r. zmienionego zarządzeniem nr 12/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 14 lutego 2020 r. )

Zarządzenie nr 14/2020 (z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.)

Zarządzenie 13/2020 (z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Zarządzenie 12/2020 (z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 06 listopada 2013 r.)

Zarządzenie 11/2020 (z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. warunków zaliczenia pracy na poczet praktyki zawodowej)

Zarządzenie 10/2020 (z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020 na kierunki : pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna)

Zarządzenie 9/2020 (z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 Euro)

Zarządzenie 8/2020 (z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawki za prowadzenie zajęć praktycznych na kierunkach : Pielęgniarstwo, Praca Socjalna, Pedagogika dla usługodawców niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 7/2020 (z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie procesu ankietyzacji - wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników)

Zarządzenie 6/2020 (z dnia  20 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych studentów)

Zarządzenie 5/2020 (z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Filia w Mławie)

Zarządzenie 4/2020 (z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie 3/2020 ( z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Policealnej Medycznej  oraz Szkole Policealnej Zawodowej ACK przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz pedagoga szkolnego)

Zarządzenie 2/2020 (z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 1/2020 (z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Praca Socjalna o profilu praktycznym)


Zarządzenie 63/2019 ( z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie czasopisma „Studia Mazowieckie”)

Zarządzenie 62/2019 (z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych oraz wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych)

Zarządzenie 61/2019 ( z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe)

Zarządzenie 60/2019 ( z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Zarządzenie 59/2019  (z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w umowach o pracę w związku z wprowadzeniem Regulaminu Wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 58/2019 (z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia)

Zarządzenie 57/2019 (z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w 2020 r. dla pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 56/2019 (z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych, rodząjów zajęć oraz pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania)

Zarządzenie 55/2019 (z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zaliczania pracy na poczet praktyki zawodowej, studentom Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 54/2019 (z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 53/2019 (z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach)

Zarządzenie 52/2019 (z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2019/2020)

Zarządzenie 51/2019 (z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dzienników zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) - załączniki do wglądu w Rektoracie i Kancelarii Uczelni.

Zarządzenie 50/2019 (z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Polityka rachunkowości)

Zarządzenie 49/2019 (z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim 2019/2020)

Zarządzenie 48/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Zarządzenie 47/2019 (z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarki finansowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 46/2019 (z dnia 16 paździenika 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 45/2019 (z dnia 16 października 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 44/2019 (z dnia 2 października 2019 w sprawie powołania kierowników na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)

Zarządzenie 43/2019 (z dnia 2 października 2019 w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 42/2019 (z dnia 2 października 2019 w sprawie powołania kierowników zakładów w Filii w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych)

Zarządzenie 41/2019 (z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 40/2019 (z dnia 1 października 2019 w sprawie wprowadzenia nowego brzmienia Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych)

Zarządzenie 39/2019 (z dnia 30 września 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia 67/2017 Rektora PWSZ w Ciechnanowie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Ramowego regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 37/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie archiwizacji dokumentacji Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 36/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego)

Zarządzenie 35/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020, który stanowi załącznik do zarządzenia Rektora PWSZ w Ciechanowie nr 26/2019 z dnia 11 września 2019)

Zarządzenie 34/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 oraz opłat za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie 33/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu przyznawania, wspierania oraz dysponowania środkami z funduszu wsparcia studentów niepełnosprawnych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 32/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego)

Zarządzenie 31/2019 (z dnia 30 września 2019 roku w sprawie archiwizacji dokumentacji Zakładu Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 30/2019 (z dnia 11 września 2019 roku w sprawie stosowania nowej nazwy Uczelni i nowej struktury organizacyjnej)

Zarządzenie 29/2019 (z dnia 11 września 2019 rou w sprawie zastąpienia dotychczasowej nazwy Uczelni i Wydziałów a aktach wewnętrznych)

Zarządzenie 28/2019 (z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przekształcenia nazw Wydzialów)

Zarządzenie 27/2019 (z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)

Zarządzenie 26/2019 (z dnia 11 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020)

Zarządzenie 25/2019 (z dnia 6 września 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej na podstawie uchwał dostosowujących programy studiów, wprowadzonych od roku akademickiego 2019/2020)

Zarządzenie 24/2019 (z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Polityka rachunkowości) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie")

Zarządzenie 23/2019 (z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie druku dotyczącego form płatności czesnego za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 22/2019 (z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie archiwizacji dokumentacji Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 21/2019 (z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich)

Zarządzenie 20/2019 (z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020)

Zarządzenie 19/2019 (z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 18/2019 (z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowic w roku akademickim 2019/2020)

Zarządzenie 17/2019 (z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2019)

Zarządzenie 16/2019 (z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 15/2019 (z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru giloszu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz wzoru teczki do dyplomu)

Zarządzenie 14/2019 (z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 oraz opiat za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie 13/2019 (z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych w roku akademickim 2018/2019 ze wskazaniem dyscypliny wiodącej oraz procentowego udziału poszczególnych dyscyplin na danym kierunku)

Zarządzenie 12/2019 (z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2018/2019)

Zarządzenie 11/2019 (z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wymaganej dokumentacji stanowiącej podstawę do podjęcia uchwały dotyczącej programu studiów dla określonego kierunku, poziomu oraz formy studiów)

Zarządzenie 10/2019 (z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 9/2019 (z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zniesienia miesięcznych limitów na rozmowy telefoniczne na służbowe telefony komórkowe)

Zarządzenie 8/2019 (z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 7/2019 (z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia rektorskiego)

Zarządzenie 6/2019 (z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie 5/2019 (z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych)

Zarządzenie 4/2019 (z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wypłaty zaliczkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za luty 2019 r. oraz zlecania pracy w godzinach nadliczbowych)

Zarządzenie 3/2019 (z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie oświadczeń o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią)

Zarządzenie 2/2019 (z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie procesu ankietyzacji - wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników)

Zarządzenie 1/2019 (z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom)


Zarządzenie 60/2018 (z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wprowadzenia do użytku modułu Wirtualna Uczelnia)

Zarządzenie 59/2018 (z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 58/2018 (z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2019 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 57/2018 (z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 56/2018 (z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" ­VI NABÓR)

Zarządzenie 55/2018 (z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 54/2018 (z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru najlepszego kandydata na stanowisko specjalisty ds. projektów unijnych)

Zarządzenie 53/2018 (z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2018/2019)

Zarządzenie 52/2018 (z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 51/2018 (z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 50/2018 (z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 49/2018 (z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Pielęgniarstwo zawód z przyszłością - wsparcie dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 48/2018 (z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 47/2018 (z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wzorów umów o warunkach świadczenia usług edukacyjnych przez PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 46/2018 (z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 45/2018 (z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 44/2018 (z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania kierowników zakładów w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Tecłmik Multimedialnych)

Zarządzenie 43/2018 (z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zakładów działających na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 42/2018 (z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Zarządzenie 41/2018 (z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkmsowej do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich, w tym wyboru ofert. na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 40/2018 (z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania Zespołu ds. realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 39/2018 (z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019)

Zarządzenie 38/2018 (z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz uchylenia Zarządzenia nr 21/2018 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 11 czerwca 2018 r.)

Zarządzenie 37/2018 (z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Młodzi - Ambitni - Kompetentni")

Zarządzenie 36/2018 (z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej działającej doraźnie do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich w formie umowy o pracę na kierunku pielęgniarstwo, pedagogika i praca socjalna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 35/2018 (z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów rekrutacyjnych w projekcie "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - VI NABÓR)

Zarządzenie 34/2018 (z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" - IV NABÓR)

Zarządzenie 33/2018 (z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Innowacyjni z MOTO Power")

Zarządzenie 32/2018 (z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2018 (z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji celem otwarcia szaf i biurek oraz spisu znajdujących się tam dokumentów Pana Andrzeja Witkowskiego w pokojach 203 i kancelarii w pokoju 120 w budynku PWSZ ul. Narutowicza 9 celem przekazania Panu Dariuszowi Kosakowskiemu)

Zarządzenie 30/2018 (z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie sposobu realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 29/2018 (z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019)

Zarządzenie 28/2018 (z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 27/2018 (z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 26/2018 (z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich, w tym wyboru ofert, na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 25/2018 (z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019)

Zarządzenie 24/2018 (z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2018)

Zarządzenie 23/2018 (z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 oraz za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie 22/2018 (z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2018/2019)

Zarządzenie 21/2018 (z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2018 (z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 19/2018 (z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich, w tym wyboru ofert, na Wydziale Ochrony Zdrowia, i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 18/2018 (z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych)

Zarządzenie 17/2018 (z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 26 marca 2018 roku dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 16/2018 (z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 15/2018 (z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 14/2018 (z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 13/2018 (z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie 12/2018 (z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany składu Rady Wydawniczej)

Zarządzenie 11/2018 (z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie szkolenia pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w zakresie polityki ochrony danych osobowych)

Zarządzenie 10/2018 (z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie")

Zarządzenie 9/2018 (z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek za prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunkach: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika dla usługodawców nie będących nauczycielami akademickimi PWSZ w Ciechanowie, w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie)

Zarządzenie 8/2018 (z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym" w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 7/2018 (z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na potrzeby tworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej)

Zarządzenie 6/2018 (z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 5/2018 (z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt placówek oświatowych działających w ramach Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 4/2018 (z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia spraw z obszaru zamówień publicznych związanych z realizacją projektu "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 3/2018 (z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko: technik symulacji medycznej)

Zarządzenie 2/2018 (z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych)

Zarządzenie 1/2018 (z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 Euro)


Zarządzenie 67/2017 (z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 66/2017 (z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 65/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu ECVET w trakcie realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 64/2017 (z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 63/2017 (z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Erasmusa i Współpracy z Zagranicą)

Zarządzenie 62/2017 (z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 61/2017 (z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zakładów działających na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 60/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 59/2017 (z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Dobry Start - Akademickie Biuro Karier "PARTNER" PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 58/2017 (z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania opiekuna praktyk)

Zarządzenie 57/2017 (z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

Zarządzenie 56/2017 (z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Komentarza do Zakładowego Planu Kont w PWSZ w Ciechanowie" oraz aktualizacji Zakładowego Planu Kont)
Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie 55/2017 (z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 54/2017 (z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 53/2017 (z dnia 10 października 2017 roku w sprawie podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"- II NABÓR)

Zarządzenie 52/2017 (z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2017 Rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 51/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 50/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zakładów działających na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 49/2017 (z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-technicznych)

Zarządzenie 48/2017 (z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko starszego referenta ds. administracji)

Zarządzenie 47/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko doradcy zawodowego)

Zarządzenie 46/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

Zarządzenie 45/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania kierownika pracowni i laboratoriów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 44/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 43/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 42/2017 (z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 41/2017 (z dnia 18 września 2017 roku w sprawie nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 40/2017 (z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 39/2017 (z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 38/2017 (z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 37/2017 (z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia i wdrożenia do stosowania instrukcji bezpiecznej i higienicznej pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami)

Zarządzenie 36/2017 (z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 35/2017 (z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 34/2017 (z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 33/2017 (z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 32/2017 (z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2017 (z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 30/2017 (z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do dokonania rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk)

Zarządzenie 29/2017 (z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 28/2017 (z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wzorów druków dotyczących organizacji kształcenia wykorzystywanych w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu BAZUS w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 27/2017 (z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018)

Zarządzenie 26/2017 (z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania zespołu do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 25/2017 (z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 24/2017 (z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2017 rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku, połączonego z założeniem nowej ewidencji i nadania nowych cech ewidencyjnych dla nisko cennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 23/2017 (z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2017)

Zarządzenie 22/2017 (z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2017 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 21/2017 (z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 oraz za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie 19/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości opiaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 18/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowic w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 17/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w PWSZ w Ciechanowie" oraz Zakładowego Planu Kont)
Załącznik

 

Zarządzenie 16/2017 (z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 15/2017 (z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku, połączonego z założeniem nowej ewidencji i nadania nowych cech ewidencyjnych dla niskocennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 14/2017 (z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2016 z dnia 20 października 2016 r. dotyczącego powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 13/2017 (z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 12/2017 (z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zorganizowania kursu wewnętrznego dla pracowników PWSZ w Ciechanowie zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych pn. "Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy administracyjno-biurowej")

Zarządzenie 11/2017 (z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 10/2017 (z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 9/2017 (z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 8/2017 (z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie 7/2017 (z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zlecenia i wzorów rachunków obowiązujących w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 6/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowiska: specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i starszego referenta ds. administracji)

Zarządzenie 5/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowego brzmienia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 4/2017 (z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych)

Zarządzenie 3/2017 (z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich)

Zarządzenie 2/2017 (z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2017 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 1/2017 (z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji wyjść prywatnych pracowników PWSZ w Ciechanowie)


Zarządzenie 61/2016 (z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 60/2016 (z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych)

Zarządzenie 59/2016 (z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie archiwizacji dokumentacji Studium Pedagogicznego)

Zarządzenie 58/2016 (z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 57/2016 (z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji realizacji umów zleceń)

Zarządzenie 56/2016 (z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów)

Zarządzenie 55/2016 (z dnia 28 października 2016 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 54/2016 (z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 53/2016 (z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z karabinkiem i pistoletem pneumatycznym o energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę lub elementu go zastępującego nie przekraczającej 17 J)

Zarządzenie 52/2016 (z dnia 10 października 2016 roku w sprawie uznawania doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią)

Zarządzenie 51/2016 (z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wdrożenia nowego systemu klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz Akademickim Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 50/2016 (z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 49/2016 (z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zakładów działających na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 48/2016 (z dnia 30 września 2016 roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 47/2016 (z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie w dniu 31 października 2016 r.)

Zarządzenie 46/2016 (z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora ds. Sportu)

Zarządzenie 45/2016 (z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 44/2016 (z dnia 26 września 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 43/2016 (z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac)
Regulamin Antyplagiatowy Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 42/2016 (z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Instrukcja Gospodarki Kasowej Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 41/2016 (z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 40/2016 (z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 39/2016 (z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania kierownika Zakładu Ekonomii na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 38/2016 (z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2016/2017) Regulamin stypendialny 2016
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11

Zarządzenie 37/2016 (z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany nazewnictwa stanowisk w związku z obowiązywaniem Regulaminu Organizacyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 36/2016 (z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych)

Zarządzenie 35/2016 (z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie procedury uruchomienia projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy oraz zadań kierownika projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy)

Zarządzenie 34/2016 (z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania kierownika projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy)

Zarządzenie 33/2016 (z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 31/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zasad odbywania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich, ich kontroli oraz organizowania zastępstw)

Zarządzenie 30/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wdrożenia zaleceń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 29/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 28/2016 (z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku, połączonego z założeniem nowej ewidencji i nadania nowych cech ewidencyjnych dla nisko cennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 2a Załącznik 2b Załącznik 3

Zarządzenie 27/2016 (z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 26/2016 (z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 25/2016 (z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 24/2016 (z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017)

Zarządzenie 23/2016 (z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych)
Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie 22/2016 (z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017)

Zarządzenie 21/2016 (z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dni rektorskich)

Zarządzenie 20/2016 (z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 7a Załącznik 7b

Zarządzenie 19/2016 (z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 18/2016 (z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 17/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników)

Zarządzenie 16/2016 (z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 15/2016 (z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie w dniu 2 maja 2016 r.)

Zarządzenie 14/2016 (z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 13/2016 (z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2015 z dnia 21 października 2015 r. dotyczącego powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 12/2016 (z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 11/2016 (z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia rezerw na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników PWSZ w Ciechanowie na dzień 31.12.2014 r. i na dzień 31.12.2015 r.)

Zarządzenie 10/2016 (z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie odstąpienia od obciążenia Domu studenta kosztami ogólnouczelnianymi)

Zarządzenie 09/2016 (z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przekazywania prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 08/2016 (z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów w wersji elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 07/2016 (z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przechowywania Raportów podobieństwa wygenerowanych z Systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 06/2016 (z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Warszawie zawartych w piśmie z dnia 23.12.2015 r., znak O-4.421.233.2015)

Zarządzenie 05/2016 (z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 04/2016 (z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania w Uczelni wzorów dokumentów związanych z planowaniem i rozliczaniem dydaktyki dotyczące studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 03/2016 (z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej)

Zarządzenie 02/2016 (z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016 r.)

Zarządzenie 01/2016 (z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2016 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)


Zarządzenie 46/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników świadczących pracę w Akademickim Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie oraz Regulaminu ustalania wynagrodzeń dla współpracowników Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2

 

Zarządzenie 45/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 44/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)
Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie 43/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Punktu Informacyjnego ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się)

Zarządzenie 42/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 41/2015 (z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie gromadzenia w teczce akt osobowych studenta Dziennika praktyk studenckich)

Zarządzenie 40/2015 (z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do uczelnianej komisji wyborczej)

Zarządzenie 39/2015 (z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie okresowych badań lekarskich)

Zarządzenie 38/2015 (z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 37/2015 (z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie zakładów działających na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 36/2015 (z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. realizacji programu Erasmus i powołania Pełnomocnika Rektora ds. programu Erasmus+)

Zarządzenie 35/2015 (z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej)

Zarządzenie 34/2015 (z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 33/2015 (z dnia 21 października 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie w dniu 2 listopada 2015 r.)

Zarządzenie 32/2015 (z dnia 21 października 2015 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)

Zarządzenie 31/2015 (z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 30/2015 (z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 9/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie zasad i trybu przygotowania i tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu w języku obcym)

Zarządzenie 29/2015 (z dnia 22 września 2015 roku w sprawie nieuruchomienia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna")

Zarządzenie 28/2015 (z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Socjalnej PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 27/2015 (z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 7a Załącznik 7b

Zarządzenie 26/2015 (z dnia 14 września 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2015/2016)
Załącznik Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10

Zarządzenie 25/2015 (z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Sportu)

Zarządzenie 24/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w PWSZ w Ciechanowie" oraz Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 23/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016)

Zarządzenie 22/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 21/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2015 (z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016)

Zarządzenie 19/2015 (z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)

Zarządzenie 18/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zasad Internetowej Rekrutacji Kandydatów i przyjęć na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 17/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2015/2016)

Zarządzenie 16/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zasad przyznawania miejsca w Domu Studenta)
Załącznik 2

Zarządzenie 15/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 14/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)
Załącznik

Zarządzenie 13/2015 (z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 12/2015 (z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie dostosowania organizacji i programu Studium Pedagogicznego oraz Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2015 (z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania okleiny skóropodobnej termowybarwialnej Ligot Brown do wykonywania okładek dyplomu ukończenia studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 10/2015 (z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac)
Załączniki

Zarządzenie 09/2015 (z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu wydawania i wypełniania dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu)
Załączniki

Zarządzenie 08/2015 (z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz zawierania umów cywilnoprawnych)
Załączniki

Zarządzenie 07/2015 (z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia procedur zarządzania ryzykiem)
Załączniki

Zarządzenie 06/2015 (z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Kompetencji)

Zarządzenie 05/2015 (z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów)

Zarządzenie 04/2015 (z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich)

Zarządzenie 03/2015 (z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w Archiwum już upłynął)

Zarządzenie 02/2015 (z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie dni wolnych od pracy i zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 01/2015 (z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2015 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)


Zarządzenie 49/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym wykonywane w ramach stosunku pracy, za które przysługuje prawo stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów)
Załącznik

Zarządzenie 48/2014 (z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 47/2014 (z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 46/2014 (z dnia 27 października 2014 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 45/2014 (z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ustalenia "dnia rektorskiego" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 31 października 2014 r.)

Zarządzenie 44/2014 (z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 43/2014 (z dnia 17 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek dla nauczycieli za prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pedagogika w ramach umów cywilno - prawnych zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie)

Zarządzenie 42/2014 (z dnia 8 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia "godzin rektorskich" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 13 października 2014 r.)

Zarządzenie 41/2014 (z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru trójstronnej umowy za świadczone usługi edukacyjne przez PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 40/2014 (z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników PWSZ w Ciechanowie w ramach programu Erasmus+)
Załącznik

Zarządzenie 39/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania Koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)
Załącznik nr 1 (Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)
Załączniki do Regulaminu

Zarządzenie 37/2014 (z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w PWSZ w Ciechanowie" oraz Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 36/2014 (z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym" w PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik nr 1-18, nr 19Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym

Zarządzenie 35/2014 (z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach świadczenia usług edukacyjnych przez PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zarządzenie 34/2014 (z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudniania nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 33/2014 (z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 32/2014 (z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej)

Zarządzenie 31/2014 (z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zasad kwalifikacji wynagrodzeń Rektora i Prorektora do kosztów Uczelni)

Zarządzenie 30/2014 (z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 29/2014 (z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 28/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania kierowników Zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 27/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 26/2014 (z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/15)

Zarządzenie 25/2014 (z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 24/2014 (z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Harmonogramu i Zasad Internetowej Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów i przyjęć na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 23/2014 (z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 22/2014 (z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ogólnych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 21/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 19/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez studenta z powodu powtórnego sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 18/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015)

Zarządzenie 17/2014 (z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 Euro)

Zarządzenie 16/2014 (z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Wydawniczej)

Zarządzenie 15/2014 (z dnia 25 kwietnia 20144 roku w sprawie prawa do posiadania legitymacji studenckich)

Zarządzenie 14/2014 (z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 13/2014 (z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 12/2014 (z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawki dla nauczycieli szkół za prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pedagogika w ramach umów cywilnoprawnych zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2014 (z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Systemu Plagiat.pl)
Załącznik nr 1, nr 2

Zarządzenie 10/2014 (z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 09/2014 (z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 08/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro)
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Zarządzenie 07/2014 (z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudniania nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 06/2014 (z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie dni wolnych od pracy i zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 05/2014 (z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 04/2014 (z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której minął okres przechowywania w Archiwum)

Zarządzenie 03/2014 (z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania w Uczelni wzorów dokumentów związanych z przebiegiem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 02/2014 (z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 06.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 01/2014 (z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)


Zarządzenie 60/2013 (z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie prowadzenia Księgi album studentów w wersji elektronicznej w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 59/2013 (z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe)

Zarządzenie 58/2013 (z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 57/2013 (z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 56/2013 (z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 55/2013 (z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 54/2013 (z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 53/2013 (z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe)

Zarządzenie 52/2013 (z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych)

Zarządzenie 51/2013 (z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia "godzin rektorskich" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 31 października 2013 r.)

Zarządzenie 50/2013 (z dnia 28 października 2013 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 49/2013 (z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy zlecenia obowiązującego dla Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych wraz z rachunkiem, jednolitego ogólnego wzoru umowy zlecenia na prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz jednolitego ogólnego wzoru wniosku do umów cywilnoprawnych dotyczącego kosztów uzyskania przychodów)

Zarządzenie 48/2013 (z dnia 14 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 47/2013 (z dnia 14 października 2013 w sprawie ogłoszenia „dnia rektorskiego” w PWSZ w Ciechanowie w dniu 17 października 2013 r.)

Zarządzenie 46/2013 (z dnia 9 października 2013 w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 45/2013 (z dnia 1 października 2013 w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych oraz powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 44/2013 (z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 43/2013 (z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 42/2013 (z dnia 27 września 2013 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 41/2013 (z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz zawierania umów cywilnoprawnych)

Zarządzenie 40/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 39/2013 (z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2013 (z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek „kulturoznawstwo”)

Zarządzenie 37/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych w Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 36/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudniania nauczycieli akademickich w Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 35/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych w Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 34/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 33/2013 (z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ewaluacyjnego badania ankietowego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 32/2013 (z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Klubu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2013 (z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia symbolu literowego dla Studium Pedagogicznego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 30/2013 (z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014)

Zarządzenie 29/2013 (z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wdrożenia zaleceń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 28/2013 (z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 27/2013 (z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2013/2014)

Zarządzenie 26/2013 (z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 25/2013 (z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 24/2013 (z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającej się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 230/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników)

Zarządzenie 22/2013 (z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zasad przyznawania miejsca W Domu Studenta)

Zarządzenie 21/2013 (z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 20/2013 (z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 19.04.2013 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uczelnianą prac inżynierskich i licencjackich obronionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 19/2013 (z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Uczelnianej PWSZ)

Zarządzenie 18/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad Internetowej Rekrutacji Kandydatów i przyjęć na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 17/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 16/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie rodzajów prac na Uczelni, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby)

Zarządzenie 15/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 14/2013 (z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uczelnianą prac inżynierskich i licencjackich obronionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 13/2013 (z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy procesach wymagających stosowania substancji niebezpiecznych lub preparatów chemicznych oraz butli ciśnieniowych z gazami sprężonymi lub skroplonymi)

Zarządzenie 12/2013 (z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2013 (z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 10/2013 (z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zasad monitorowania losów absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i zasad badania opinii pracodawców)

Zarządzenie 9/2013 (z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek godzinowych (brutto) dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych, kursach oraz w ramach projektów unijnych i wynagrodzeń dla pracowników administracji)

Zarządzenie 8/2013 (z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie procesu ankietyzacji - wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników)

Zarządzenie 7/2013 (z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia)

Zarządzenie 6/2013 (z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia kompetencji i zakresu działań w procesie wdrażania zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie i administrowanie Uczelnią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 5/2013 (z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad i harmonogramu działań w zakresie wdrożenia efektów kształcenia o profilu praktycznym dla danego kierunku studiów)

Zarządzenie 4/2013 (z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu Studium Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 3/2013 (z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 2/2013 (z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której minął okres przechowywania w Archiwum)

Zarządzenie 1/2013 (z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 15.02.2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej)


Zarządzenie 60/2012 (z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2013 roku dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 59/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 58/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia "dnia rektorskiego" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 09 stycznia 2013 roku)

Zarządzenie 57/2012 (z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 15.02.2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej)

Zarządzenie 56/2012 (z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 01.10.2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 55/2012 (z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w instrukcji kwalifikacji składników majątkowych)

Zarządzenie 54/2012 (z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze szkoleń okresowych w zakresie BHP dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i z kursów zewnętrznych organizowanych dla potrzeb pracodawców)

Zarządzenie 53/2012 (z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie nr 29/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 52/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 51/2012 (z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowych Koordynatorów do współdziałania z Biurem Karier „Partner” działającym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 50/2012 (z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych)

Zarządzenie 49/2012 (z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 48/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie)

Zarządzenie 47/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie utworzenia zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie)

Zarządzenie 46/2012 (z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 45/2012 (z dnia 1 października 2012 roku w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 44/2012 (z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 43/2012 (z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 42/2012 (z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania kierownika Studium Języków Obcych)

Zarządzenie 41/2012 (z dnia 28 września 2012 roku w sprawie konkursu ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkol Zawodowej w Ciechanowie w formie umów cywilno-prawnych)

Zarządzenie 40/2012 (z dnia 24 września 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzeń Rektora PWSZ w Ciechanowie dotyczących podziału kosztów utrzymania obiektów PWSZ pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz Administrację Uczelni)

Zarządzenie 39/2012 (z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2012 (z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 37/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 36/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 35/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 34/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 33/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie ogólnych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 32/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie likwidacji Zespołu Lektorów Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 30/2012 (z dnia 3 września 2012 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 29/2012 (z dnia 3 września 2012 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 28/2012 (z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wzorów umów o warunkach świadczenia usług edukacyjnych przez PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 27/2012 (z dnia 31 lipca 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 21/2012 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013)

Zarządzenie 26/2012 (z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nadania symboli literowych wydziałom oraz ich jednostkom organizacyjnym)

Zarządzenie 25/2012 (z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia symbolu literowego dla Wydziału Informatyki)

Zarządzenie 24/2012 (z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji celem otwarcia biurka, spisu pozostawionych dokumentów, wyposażenia oraz rzeczy osobistych Pani Elżbiety Mazińskiej na stanowisku pracy w pokoju nr 113)

Zarządzenie 23/2012 (z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 22/2012 (z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji stanowiska starszego specjalisty ds. nauczania)

Zarządzenie 21/2012 (z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013)

Zarządzenie 20/2012 (z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2012/2013)

Zarządzenie 19/2012 (z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 18/2012 (z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 17/2012 (z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 1 września 2011 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 16/2012 (z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie konkursu ofert do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w formie umów cywilno-prawnych)

Zarządzenie 15/2012 (z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 14/2012 (z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2011 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia nowej struktury uczelni i Zarządzenia Nr 2/2012 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia nowej struktury uczelni)

Zarządzenie 13/2012 (z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji do Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 12/2012 (z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie dni wolnych od pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2012 (z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia „dnia rektorskiego” w PWSZ w Ciechanowie w dniu 23 kwietnia 2012 r.)


Opublikował: Bartosz Budny
Publikacja dnia: 11.05.2023, 09:42
Dokument oglądany razy: 340
Podpisał: Grzegorz Koc
Dokument z dnia: 11.05.2021