Status prawny

To jest archiwalna wersja strony z dnia 25.02.2019, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest zawodową uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do ustawy, statutu Uczelni, regulaminów i innych przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania Uczelni.
Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Siedzibą Uczelni jest miasto Ciechanów.
Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „PWSZ w Ciechanowie”.
Przedmiotem działalności PWSZ w Ciechanowie jest solidne kształcenie studentów na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) w celu zdobywania przez nich i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w kontynuowaniu nauki lub pracy zawodowej.
Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym.
Uczelnia może prowadzić również studia na poziomie drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.


Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 25.02.2019, 11:17
Dokument oglądany razy: 512
Podpisał:
Dokument z dnia: 25.02.2019