Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Student przed przystąpieniem do projektu zobowiązany jest do odbycia jednego miesiąca bezpłatnej praktyki. Studenci pierwszego roku, którzy obecnie realizują miesiąc bezpłatnej praktyki proszeni są o poinformowanie firmy o uruchomionej rekrutacji i złożenia swojego formularza rekrutacyjnego.

- VI TURA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację praktykantów do uczestnictwa w VI turze praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w VI turze.

W VI turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik nr 1), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony
zostanie system 6-miesięcznych praktyk
Przewidywana liczba studentów
biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 32
2 Informatyka 23
3 Inżynieria Środowiska 11
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 22
6 Elektronika I Telekomunikacja 10
7 Logistyka 14
8 Praca Socjalna 29
9 Pedagogika 35
10 Rolnictwo 22
OGÓŁEM: 210

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w dziekanacie wydziału, realizującym dany kierunek studiów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, w terminie do 6 sierpnia 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - kierunek studiów” (np. "Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - Ekonomia").

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika danego kierunku studiów lub Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail barbara.jank@pwszciechanow.edu.pl

Załączniki (do pobrania)

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów do VI tury Projektu
Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie
Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w VI turze Projektu


Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 13.12.2018, 21:12
Dokument oglądany razy: 1 271
Podpisał: Piotr Wójcik
Dokument z dnia: 13.12.2018