Ogłoszenie nr 541524-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie: „Roboty budowlane na obiekcie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - budynek dydaktyczny w Mławie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, krajowy numer identyfikacyjny 13086920800000, ul. Narutowicza  9 , 06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236722050, e-mail adam.ostrowski@pwszciechanow.edu.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.puzim.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka sektora finansów publicznych.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.puzim.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma papierowa.
Adres:
Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, pokój nr 131

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Roboty budowlane na obiekcie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - budynek dydaktyczny w Mławie”
Numer referencyjny: KAI.262.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na malowaniu ścian i sufitów w pomieszczeniu auli, malowaniu elewacji oraz wykonaniu elementów plastycznych na budynku dydaktycznym w Mławie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Zadanie nr 1 - Roboty elewacyjne – malowanie ścian zewnętrznych, Zadanie nr 2 – Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu auli. 1.1 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w przedmiarze robót - Załączniku nr 1 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającej swoim charakterem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto. Pojęcie budynku należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 1.4 Dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj., posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do: a) pełnienia funkcji Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (z zastrzeżeniem, że w okresie ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika budowy na dwóch ukończonych inwestycjach o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę; Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. pod warunkiem ich równoważności z wymaganymi przez Zamawiającego. Wykonawca może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. na potwierdzenie, że robota budowlana została wykonana w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, zamiast dowodów, o których mowa powyżej, będzie przedkładał inne dokumenty, Zamawiający żąda złożenia pisemnej informacji uzasadniającej obiektywne przyczyny niemożliwości uzyskania dowodów, o których mowa powyżej, Zamawiający, w przypadku, gdy wykazy lub dowody, o których mowa w pkt 4.1 i będą budzić wątpliwości, zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 4.3 dysponowania osobami, określonego w Części V pkt 1 ppkt 1.4, Wykonawca złoży: 4.3.1 oświadczenie Wykonawcy na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy; 4.3.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy, Wykonawca zgodnie z dyspozycją § 5 Rozporządzenia złoży poniższe dokumenty: 7.1) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.2) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 7.3) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), należy złożyć według własnego wzoru – w formie oryginału. 8. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 7, dotyczące tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1 posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), określonej w Części V pkt 1 ppkt 1.3 Wykonawca złoży zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli Wykonawca: - na potwierdzenie, że robota budowlana została wykonana w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, zamiast dowodów, o których mowa powyżej, będzie przedkładał inne dokumenty, Zamawiający żąda złożenia pisemnej informacji uzasadniającej obiektywne przyczyny niemożliwości uzyskania dowodów, o których mowa powyżej, Zamawiający, w przypadku, gdy wykazy lub dowody, o których mowa w pkt 4.1 i będą budzić wątpliwości, zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 4.3 dysponowania osobami, określonego w Części V pkt 1 ppkt 1.4, Wykonawca złoży: 4.3.1 oświadczenie Wykonawcy na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy; 4.3.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu polegając na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć pisemne oświadczenia i dokumenty tych podmiotów, w pełnym zakresie wskazanym w § 9 Rozporządzenia, które określą w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Na potwierdzenie, że zaoferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży szczegółowy kosztorys ofertowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość: 2000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o któ¬rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 t.j. z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701 z dopiskiem: „Roboty budowlane na obiekcie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - budynek dydaktyczny w Mławie” 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.06.2020 r. do godz. 11:00) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp lub są to zmiany dopuszczalne ustawą Pzp. 4. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany (opóźnienia) umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności Stron, w tym zmiany będące działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu Stron jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy, powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), przy czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie robót objętych przedmiotem umowy; w takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas działania i usuwania skutków siły wyższej, nie dłużej niż o 15 dni; wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie; b) braku możliwości dojazdu i transportu materiałów na teren budowy, spowodowany awariami, remontami lub przebudową dróg dojazdowych poza terenem budowy; w takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, zaś wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie; c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - nieterminowego przekazania terenu budowy. W takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o okres wstrzymania robót, opóźnienia przekazania terenu budowy lub usunięcia błędów czy wprowadzenia zmian w dokumentacji, niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, zaś wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie; d) wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 w takich przypadkach termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym. 5. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług. 6. W przypadku konieczności dokonania zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp lub odpowiednio w ust. 4 i 5. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie i w zależności od charakteru wystąpienia winien zawierać m.in.: 1) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej; 2) protokół konieczności; 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; 4) kosztorys robót (zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys robót należy przedłożyć Zamawiającemu celem weryfikacji i zatwierdzenia; 5) dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach innych, niż określone w ust. 3-6, o ile zmiany te mieszczą się w katalogu zmian określonym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek. 9. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH