Kompetencje władz

KOMPETENCJE REKTORA

 • Reprezentowanie Uczelni
 • Zarządzanie Uczelnią przy pomocy prorektora, dziekanów, kanclerza
 • Organizacja i nadzór nad działalnością dydaktyczną Uczelni oraz prowadzonymi badaniami naukowymi
 • Nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni
 • Przygotowywanie projektów: statutu, strategii Uczelni
 • Nadanie regulaminu organizacyjnego
 • Składanie sprawozdań z realizacji strategii Uczelni
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy
 • Prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni
 • Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni i ich odwoływanie
 • Tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu
 • Prowadzenie gospodarki finansowej
 • Zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni
 • Rozwój Uczelni wynikający z potrzeb regionu z wykorzystaniem środków własnych i zewnętrznych

KOMPETENCJE PROREKTORA

 • Nadzór nad realizacją i analizą zadań dydaktycznych
 • Nadzór nad przebiegiem i rozliczaniem procesu dydaktycznego
 • Kierowanie pracami nad projektem organizacji roku akademickiego i procesem rekrutacji na Uczelni
 • Nadzór nad realizacją zadań w informatycznym systemie obsługi studenta
 • Nadzór nad sprawami pomocy materialnej dla studentów, nad przebiegiem rekrutacji, nad przygotowaniem materiałów promocyjnych Uczelni
 • Inicjowanie i koordynowanie prac nad procesem kształcenia
 • Analiza księgozbioru Biblioteki Uczelnianej i podejmowanie decyzji o jego uzupełnieniu
 • Koordynowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych studentów
 • Współpraca z samorządem studenckim i organizacjami młodzieżowymi oraz sprawowanie opieki nad studencką działalnością naukową, kulturalną i sportową 

KOMPETENCJE KANCLERZA

 • Kierowanie administracją i gospodarką Uczelni
 • Podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie, określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni
 • Organizowanie oraz koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją planów: rzeczowo – finansowego, inwestycji, remontów i zamówień publicznych
 • Pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników administracji
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów, utrzymanie ładu i porządku na terenie Uczelni i w jej obiektach

KOMPETENCJE DZIEKANÓW

 • Zarządzanie powierzoną częścią mienia Uczelni, w porozumieniu z kanclerzem
 • Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez jednostki organizacyjne wydziału
 • Realizowanie polityki kadrowej wydziału
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia na Wydziale
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów z danego Wydziału

KOMPETENCJE KWESTORA

 • Kwestor pełni funkcję głównego księgowego uczelni i jest zastępcą kanclerza.
 • Kwestor między innymi:
  • prowadzi rachunkowość uczelni,
  • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
  • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Kwestor kieruje działalnością jednostek organizacyjnych służb finansowo-księgowych oraz kontroluje i egzekwuje wykonanie zadań wszystkichmjednostek organizacyjnych uczelni w zakresie obiegundokumentów i rozliczeń finansowych.
 • Inicjuje opracowanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z zakresem realizowanych spraw i ich bieżącą aktualizację.

KOMPETENCJE KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

 • Prowadzi dokumentację prawną związaną z administrowaniem, nabywaniem, zbywaniem, wynajmem, dzierżawą obiektów, pomieszczeń i składników majątkowych.
 • Opracowuje umowy dotyczące zakresu zadań Działu, rozliczania kosztów w zakresie zadań Działu oraz wystawianie faktur VAT.
 • Realizuje zakupy, organizuje dostawy, usług i robót budowlanych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 • Prowadzi ewidencję i gospodarkę rzeczowych składników majątku, środków trwałych oraz niskocennych składników majątku Uczelni.
 • Prowadzi sprawy w zakresie podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku, likwidacji szkód.
 • Realizuje zadania  wynikające z ustawy - prawo zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych z tego zakresu.
 • Zabezpiecza obiekty Uczelni poprzez nadzór nad działaniem systemu dozoru i monitoringu, w tym przy współpracy z Działem Informatycznym w zakresie monitoringu.
 • Zapewnia właściwe warunki sanitarne i bezpieczeństwa pracy w administrowanych obiektach oraz środki ochrony indywidualnej.
 • Prowadzi sprawy związane z dostawą energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków.
 • Planuje potrzeby remontowe, inwestycyjne oraz jest odpowiedzialny za ich realizację, w tym procedury przetargowe, umowy, odbiory.
 • Przygotowuje wraz z właściwymi jednostkami organizacyjnymi plany rozwoju Uczelni w zakresie infrastruktury technicznej, we współpracy z władzami Uczelni.
 • Współpracuje ze stanowiskiem do spraw bhp i p.poż w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa higieny pracy.

Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 26.02.2019, 15:19
Dokument oglądany razy: 2 863
Podpisał:
Dokument z dnia: 26.02.2019