Kompetencje władz

To jest archiwalna wersja strony z dnia 22.02.2019, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

KOMPETENCJE REKTORA

 • Reprezentowanie Uczelni
 • Zarządzanie Uczelnią przy pomocy prorektora, dziekanów, kanclerza
 • Organizacja i nadzór nad działalnością dydaktyczną Uczelni oraz prowadzonymi badaniami naukowymi
 • Nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni
 • Przygotowywanie projektów: statutu, strategii Uczelni
 • Nadanie regulaminu organizacyjnego
 • Składanie sprawozdań z realizacji strategii Uczelni
 • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy
 • Prowadzenie polityki kadrowej w Uczelni
 • Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni i ich odwoływanie
 • Tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu
 • Prowadzenie gospodarki finansowej
 • Zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w Uczelni
 • Rozwój Uczelni wynikający z potrzeb regionu z wykorzystaniem środków własnych i zewnętrznych

KOMPETENCJE PROREKTORA

 • Nadzór nad realizacją i analizą zadań dydaktycznych
 • Nadzór nad przebiegiem i rozliczaniem procesu dydaktycznego
 • Kierowanie pracami nad projektem organizacji roku akademickiego i procesem rekrutacji na Uczelni
 • Nadzór nad realizacją zadań w informatycznym systemie obsługi studenta
 • Nadzór nad sprawami pomocy materialnej dla studentów, nad przebiegiem rekrutacji, nad przygotowaniem materiałów promocyjnych Uczelni
 • Inicjowanie i koordynowanie prac nad procesem kształcenia
 • Analiza księgozbioru Biblioteki Uczelnianej i podejmowanie decyzji o jego uzupełnieniu
 • Koordynowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych studentów
 • Współpraca z samorządem studenckim i organizacjami młodzieżowymi oraz sprawowanie opieki nad studencką działalnością naukową, kulturalną i sportową 

KOMPETENCJE KANCLERZA

 • Kierowanie administracją i gospodarką Uczelni
 • Podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie, określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni
 • Organizowanie oraz koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją planów: rzeczowo – finansowego, inwestycji, remontów i zamówień publicznych
 • Pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników administracji
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów, utrzymanie ładu i porządku na terenie Uczelni i w jej obiektach

KOMPETENCJE DZIEKANÓW

 • Zarządzanie powierzoną częścią mienia Uczelni, w porozumieniu z kanclerzem
 • Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez jednostki organizacyjne wydziału
 • Realizowanie polityki kadrowej wydziału
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia na Wydziale
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów z danego Wydziału

Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 22.02.2019, 14:37
Dokument oglądany razy: 349
Podpisał:
Dokument z dnia: 22.02.2019