Kompetencje Rady Uczelni

 1. Opiniowanie projektu strategii Uczelni.
 2. Opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni.
 3. Opiniowanie projektu statutu.
 4. Monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:
  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego;
  • zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  • zatwierdzanie  sprawozdania finansowego.
 5. Monitorowanie zarządzania Uczelnią.
 6. Wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat.
 7. Składanie wniosku do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora.
 8. Przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego.
 9. Wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora.
 10. Dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni.
 11. Uchwalanie i przedkładanie ministrowi programu naprawczego.
 12. Przedkładanie ministrowi rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego.
 13. Wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Uczelni, w przypadku gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2.000.000 zł.
Podpisał: Rektorat
Dokument z dnia: 28.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 894
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 28.05.2019, 13:57
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 16.06.2024 23:08:49
www.MegaBIP.pl