Status prawny

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest zawodową uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),  przepisów wykonawczych do ustawy, statutu Uczelni, regulaminów i innych przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania Uczelni.

Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Siedzibą Uczelni jest miasto Ciechanów.

Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

Przedmiotem działalności  PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest solidne kształcenie studentów na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) w celu zdobywania przez nich i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w kontynuowaniu nauki lub pracy zawodowej.

Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym.

Od 1 października 2019 r. Uczelnia prowadzi również studia na poziomie drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

Podpisał:
Dokument z dnia: 24.10.2019
Dokument oglądany razy: 1 575
Opublikował: Batrosz Budny
Publikacja dnia: 24.10.2019, 13:10
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 05.10.2023 04:59:16