Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- TURA VI -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie, prowadzonych w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w VI turze.

W VI turze praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w VI turze Projektu podano w tabeli poniżej.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony
zostanie system 6-miesięcznych praktyk
Przewidywana liczba studentów
biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 32
2 Informatyka 23
3 Inżynieria Środowiska 11
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 22
6 Elektronika I Telekomunikacja 10
7 Logistyka 14
8 Praca Socjalna 29
9 Pedagogika 35
10 Rolnictwo 22
OGÓŁEM: 210

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 3), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w rektoracie PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój nr 124 (I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00 na adres: PWSZ w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe". W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wynagrodzenia opiekuna zakładowego za jednego studenta w trakcie trzymiesięcznej praktyki pilotażowej wynosi 1000 zł brutto miesięcznie, jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:

Załączniki (do pobrania):

Podpisał: Piotr Wójcik
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 157
Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 13.12.2018, 21:14
Wydruk ze strony: pwszciechanow.home.pl/bip z dnia: 13.06.2024 16:47:26
www.MegaBIP.pl