A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano zarządzenia 22-25/2018

Zarządzenia Rektora PWSZ w Ciechanowie

Zarządzenie 21/2018 (z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2018 (z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 19/2018 (z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich, w tym wyboru ofert, na Wydziale Ochrony Zdrowia, i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 17/2018 (z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 26 marca 2018 roku dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 16/2018 (z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 15/2018 (z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 14/2018 (z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 13/2018 (z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie 12/2018 (z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany składu Rady Wydawniczej)

Zarządzenie 11/2018 (z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie szkolenia pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w zakresie polityki ochrony danych osobowych)

Zarządzenie 10/2018 (z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie")

Zarządzenie 9/2018 (z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek za prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunkach: pielęgniarstwo, praca socjalna, pedagogika dla usługodawców nie będących nauczycielami akademickimi PWSZ w Ciechanowie, w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie)

Zarządzenie 8/2018 (z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym" w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 7/2018 (z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej na potrzeby tworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej)

Zarządzenie 6/2018 (z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 5/2018 (z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt placówek oświatowych działających w ramach Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 4/2018 (z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia spraw z obszaru zamówień publicznych związanych z realizacją projektu "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 3/2018 (z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko: technik symulacji medycznej)

Zarządzenie 2/2018 (z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych)

Zarządzenie 1/2018 (z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 Euro)


Zarządzenie 67/2017 (z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 66/2017 (z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 65/2017 (z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu ECVET w trakcie realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 64/2017 (z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie niebędących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 63/2017 (z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Erasmusa i Współpracy z Zagranicą)

Zarządzenie 62/2017 (z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 61/2017 (z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zakładów działających na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 60/2017 (z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 59/2017 (z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Dobry Start - Akademickie Biuro Karier "PARTNER" PWSZ w Ciechanowie")

Zarządzenie 58/2017 (z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania opiekuna praktyk)

Zarządzenie 57/2017 (z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

Zarządzenie 56/2017 (z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Komentarza do Zakładowego Planu Kont w PWSZ w Ciechanowie" oraz aktualizacji Zakładowego Planu Kont)
Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie 55/2017 (z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 54/2017 (z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 53/2017 (z dnia 10 października 2017 roku w sprawie podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"- II NABÓR)

Zarządzenie 52/2017 (z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2017 Rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 51/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 50/2017 (z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zakładów działających na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 49/2017 (z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-technicznych)

Zarządzenie 48/2017 (z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko starszego referenta ds. administracji)

Zarządzenie 47/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowisko doradcy zawodowego)

Zarządzenie 46/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku)

Zarządzenie 45/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania kierownika pracowni i laboratoriów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 44/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 43/2017 (z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 42/2017 (z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 41/2017 (z dnia 18 września 2017 roku w sprawie nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 40/2017 (z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 39/2017 (z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 38/2017 (z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 37/2017 (z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia i wdrożenia do stosowania instrukcji bezpiecznej i higienicznej pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami)

Zarządzenie 36/2017 (z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 35/2017 (z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 34/2017 (z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 33/2017 (z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 32/2017 (z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska administracji i obsługi w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2017 (z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018)

Zarządzenie 30/2017 (z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do dokonania rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk)

Zarządzenie 29/2017 (z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 28/2017 (z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wzorów druków dotyczących organizacji kształcenia wykorzystywanych w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu BAZUS w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 27/2017 (z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018)

Zarządzenie 26/2017 (z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania zespołu do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 25/2017 (z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 24/2017 (z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2017 rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku, połączonego z założeniem nowej ewidencji i nadania nowych cech ewidencyjnych dla nisko cennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 23/2017 (z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie podziału budżetu na jednostki organizacyjne PWSZ w Ciechanowie na rok obrotowy 2017)

Zarządzenie 22/2017 (z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2017 Rektora PWSZ w Ciechanowie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2017 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 21/2017 (z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wysokości opiat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 oraz za pobyt w Domu Studenta)

Zarządzenie 19/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości opiaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 18/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowic w roku akademickim 2017/2018)

Zarządzenie 17/2017 (z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w PWSZ w Ciechanowie" oraz Zakładowego Planu Kont)
Załącznik

Zarządzenie 16/2017 (z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału środków kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 15/2017 (z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku, połączonego z założeniem nowej ewidencji i nadania nowych cech ewidencyjnych dla niskocennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 14/2017 (z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2016 z dnia 20 października 2016 r. dotyczącego powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 13/2017 (z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 12/2017 (z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zorganizowania kursu wewnętrznego dla pracowników PWSZ w Ciechanowie zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych pn. "Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy administracyjno-biurowej")

Zarządzenie 11/2017 (z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 10/2017 (z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 9/2017 (z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych")

Zarządzenie 8/2017 (z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia Brakowania Dokumentacji Niearchiwalnej)

Zarządzenie 7/2017 (z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów zlecenia i wzorów rachunków obowiązujących w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 6/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru na stanowiska: specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i starszego referenta ds. administracji)

Zarządzenie 5/2017 (z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowego brzmienia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 4/2017 (z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie uczestniczącym w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych)

Zarządzenie 3/2017 (z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich)

Zarządzenie 2/2017 (z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2017 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 1/2017 (z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji wyjść prywatnych pracowników PWSZ w Ciechanowie)


Zarządzenie 61/2016 (z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 60/2016 (z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych)

Zarządzenie 59/2016 (z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie archiwizacji dokumentacji Studium Pedagogicznego)

Zarządzenie 58/2016 (z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 57/2016 (z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji realizacji umów zleceń)

Zarządzenie 56/2016 (z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów)

Zarządzenie 55/2016 (z dnia 28 października 2016 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 54/2016 (z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 53/2016 (z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z karabinkiem i pistoletem pneumatycznym o energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę lub elementu go zastępującego nie przekraczającej 17 J)

Zarządzenie 52/2016 (z dnia 10 października 2016 roku w sprawie uznawania doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią)

Zarządzenie 51/2016 (z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wdrożenia nowego systemu klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz Akademickim Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 50/2016 (z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 49/2016 (z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zakładów działających na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych)

Zarządzenie 48/2016 (z dnia 30 września 2016 roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 47/2016 (z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie w dniu 31 października 2016 r.)

Zarządzenie 46/2016 (z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora ds. Sportu)

Zarządzenie 45/2016 (z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 44/2016 (z dnia 26 września 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 43/2016 (z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac)
Regulamin Antyplagiatowy Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 42/2016 (z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Instrukcja Gospodarki Kasowej Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 41/2016 (z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 40/2016 (z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 39/2016 (z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania kierownika Zakładu Ekonomii na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 38/2016 (z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2016/2017) Regulamin stypendialny 2016
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11

Zarządzenie 37/2016 (z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany nazewnictwa stanowisk w związku z obowiązywaniem Regulaminu Organizacyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 36/2016 (z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych)

Zarządzenie 35/2016 (z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie procedury uruchomienia projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy oraz zadań kierownika projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy)

Zarządzenie 34/2016 (z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania kierownika projektu edukacyjnego Uniwersytet Dziecięcy)

Zarządzenie 33/2016 (z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 31/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zasad odbywania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich, ich kontroli oraz organizowania zastępstw)

Zarządzenie 30/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wdrożenia zaleceń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 29/2016 (z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 28/2016 (z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą pełnej inwentaryzacji ciągłej składników majątku, połączonego z założeniem nowej ewidencji i nadania nowych cech ewidencyjnych dla nisko cennych składników majątku PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 2a Załącznik 2b Załącznik 3

Zarządzenie 27/2016 (z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 26/2016 (z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 25/2016 (z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 24/2016 (z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017)

Zarządzenie 23/2016 (z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych)
Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie 22/2016 (z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017)

Zarządzenie 21/2016 (z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dni rektorskich)

Zarządzenie 20/2016 (z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 7a Załącznik 7b

Zarządzenie 19/2016 (z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 18/2016 (z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2016/2017)

Zarządzenie 17/2016 (z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników)

Zarządzenie 16/2016 (z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 15/2016 (z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie w dniu 2 maja 2016 r.)

Zarządzenie 14/2016 (z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 13/2016 (z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2015 z dnia 21 października 2015 r. dotyczącego powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 12/2016 (z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 11/2016 (z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia rezerw na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników PWSZ w Ciechanowie na dzień 31.12.2014 r. i na dzień 31.12.2015 r.)

Zarządzenie 10/2016 (z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie odstąpienia od obciążenia Domu studenta kosztami ogólnouczelnianymi)

Zarządzenie 09/2016 (z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przekazywania prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 08/2016 (z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów w wersji elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 07/2016 (z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przechowywania Raportów podobieństwa wygenerowanych z Systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 06/2016 (z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Warszawie zawartych w piśmie z dnia 23.12.2015 r., znak O-4.421.233.2015)

Zarządzenie 05/2016 (z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin rektorskich)

Zarządzenie 04/2016 (z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania w Uczelni wzorów dokumentów związanych z planowaniem i rozliczaniem dydaktyki dotyczące studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Zarządzenie 03/2016 (z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej)

Zarządzenie 02/2016 (z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016 r.)

Zarządzenie 01/2016 (z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2016 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)


Zarządzenie 46/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników świadczących pracę w Akademickim Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie oraz Regulaminu ustalania wynagrodzeń dla współpracowników Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2

Zarządzenie 45/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 44/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)
Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie 43/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Punktu Informacyjnego ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się)

Zarządzenie 42/2015 (z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 41/2015 (z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie gromadzenia w teczce akt osobowych studenta Dziennika praktyk studenckich)

Zarządzenie 40/2015 (z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do uczelnianej komisji wyborczej)

Zarządzenie 39/2015 (z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie okresowych badań lekarskich)

Zarządzenie 38/2015 (z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 37/2015 (z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie zakładów działających na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 36/2015 (z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. realizacji programu Erasmus i powołania Pełnomocnika Rektora ds. programu Erasmus+)

Zarządzenie 35/2015 (z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej)

Zarządzenie 34/2015 (z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 33/2015 (z dnia 21 października 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie w dniu 2 listopada 2015 r.)

Zarządzenie 32/2015 (z dnia 21 października 2015 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)

Zarządzenie 31/2015 (z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 30/2015 (z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 9/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie zasad i trybu przygotowania i tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu w języku obcym)

Zarządzenie 29/2015 (z dnia 22 września 2015 roku w sprawie nieuruchomienia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna")

Zarządzenie 28/2015 (z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Socjalnej PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 27/2015 (z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik Załącznik 1 Załącznik 1a Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 7a Załącznik 7b

Zarządzenie 26/2015 (z dnia 14 września 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2015/2016)
Załącznik Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10

Zarządzenie 25/2015 (z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Sportu)

Zarządzenie 24/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w PWSZ w Ciechanowie" oraz Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 23/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016)

Zarządzenie 22/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 21/2015 (z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2015 (z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016)

Zarządzenie 19/2015 (z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)

Zarządzenie 18/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zasad Internetowej Rekrutacji Kandydatów i przyjęć na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 17/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat w ramach świadczonych usług edukacyjnych w roku akademickim 2015/2016)

Zarządzenie 16/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zasad przyznawania miejsca w Domu Studenta)
Załącznik 2

Zarządzenie 15/2015 (z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 14/2015 (z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie Harmonogramu Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2015/2016)
Załącznik

Zarządzenie 13/2015 (z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 12/2015 (z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie dostosowania organizacji i programu Studium Pedagogicznego oraz Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2015 (z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania okleiny skóropodobnej termowybarwialnej Ligot Brown do wykonywania okładek dyplomu ukończenia studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 10/2015 (z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac)
Załączniki

Zarządzenie 09/2015 (z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu wydawania i wypełniania dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu)
Załączniki

Zarządzenie 08/2015 (z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz zawierania umów cywilnoprawnych)
Załączniki

Zarządzenie 07/2015 (z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia procedur zarządzania ryzykiem)
Załączniki

Zarządzenie 06/2015 (z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Kompetencji)

Zarządzenie 05/2015 (z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów)

Zarządzenie 04/2015 (z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich)

Zarządzenie 03/2015 (z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w Archiwum już upłynął)

Zarządzenie 02/2015 (z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie dni wolnych od pracy i zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 01/2015 (z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2015 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)


Zarządzenie 49/2014 (z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym wykonywane w ramach stosunku pracy, za które przysługuje prawo stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów)
Załącznik

Zarządzenie 48/2014 (z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 47/2014 (z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 46/2014 (z dnia 27 października 2014 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 45/2014 (z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ustalenia "dnia rektorskiego" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 31 października 2014 r.)

Zarządzenie 44/2014 (z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 43/2014 (z dnia 17 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek dla nauczycieli za prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pedagogika w ramach umów cywilno - prawnych zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie)

Zarządzenie 42/2014 (z dnia 8 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia "godzin rektorskich" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 13 października 2014 r.)

Zarządzenie 41/2014 (z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru trójstronnej umowy za świadczone usługi edukacyjne przez PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik

Zarządzenie 40/2014 (z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników PWSZ w Ciechanowie w ramach programu Erasmus+)
Załącznik

Zarządzenie 39/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania Koordynatorów ECTS w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2014 (z dnia 23 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)
Załącznik nr 1 (Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)
Załączniki do Regulaminu

Zarządzenie 37/2014 (z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w PWSZ w Ciechanowie" oraz Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 36/2014 (z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym" w PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik nr 1-18, nr 19Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym

Zarządzenie 35/2014 (z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach świadczenia usług edukacyjnych przez PWSZ w Ciechanowie)
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zarządzenie 34/2014 (z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudniania nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 33/2014 (z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 32/2014 (z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą oraz prowadzenia działalności gospodarczej)

Zarządzenie 31/2014 (z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zasad kwalifikacji wynagrodzeń Rektora i Prorektora do kosztów Uczelni)

Zarządzenie 30/2014 (z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 29/2014 (z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 28/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania kierowników Zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 27/2014 (z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 26/2014 (z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/15)

Zarządzenie 25/2014 (z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 24/2014 (z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Harmonogramu i Zasad Internetowej Rejestracji i Rekrutacji Kandydatów i przyjęć na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2014/2015)

Zarządzenie 23/2014 (z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 22/2014 (z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ogólnych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 21/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 20/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 19/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez studenta z powodu powtórnego sprawdzenia pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 18/2014 (z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015)

Zarządzenie 17/2014 (z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 Euro)

Zarządzenie 16/2014 (z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Wydawniczej)

Zarządzenie 15/2014 (z dnia 25 kwietnia 20144 roku w sprawie prawa do posiadania legitymacji studenckich)

Zarządzenie 14/2014 (z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 13/2014 (z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 12/2014 (z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawki dla nauczycieli szkół za prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pedagogika w ramach umów cywilnoprawnych zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2014 (z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Systemu Plagiat.pl)
Załącznik nr 1, nr 2

Zarządzenie 10/2014 (z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 09/2014 (z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 08/2014 (z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro)
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Zarządzenie 07/2014 (z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert ds. zatrudniania nauczycieli akademickich oraz wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 06/2014 (z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie dni wolnych od pracy i zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 05/2014 (z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 04/2014 (z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której minął okres przechowywania w Archiwum)

Zarządzenie 03/2014 (z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania w Uczelni wzorów dokumentów związanych z przebiegiem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 02/2014 (z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 06.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 01/2014 (z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 r. dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)


Zarządzenie 60/2013 (z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie prowadzenia Księgi album studentów w wersji elektronicznej w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 59/2013 (z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe)

Zarządzenie 58/2013 (z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 57/2013 (z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 56/2013 (z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 55/2013 (z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 54/2013 (z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 53/2013 (z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe)

Zarządzenie 52/2013 (z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych)

Zarządzenie 51/2013 (z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia "godzin rektorskich" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 31 października 2013 r.)

Zarządzenie 50/2013 (z dnia 28 października 2013 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 49/2013 (z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru umowy zlecenia obowiązującego dla Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych wraz z rachunkiem, jednolitego ogólnego wzoru umowy zlecenia na prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz jednolitego ogólnego wzoru wniosku do umów cywilnoprawnych dotyczącego kosztów uzyskania przychodów)

Zarządzenie 48/2013 (z dnia 14 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 47/2013 (z dnia 14 października 2013 w sprawie ogłoszenia „dnia rektorskiego” w PWSZ w Ciechanowie w dniu 17 października 2013 r.)

Zarządzenie 46/2013 (z dnia 9 października 2013 w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 45/2013 (z dnia 1 października 2013 w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych oraz powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 44/2013 (z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 43/2013 (z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane przez nauczycieli akademickich)

Zarządzenie 42/2013 (z dnia 27 września 2013 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 41/2013 (z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania pracowników w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie oraz zawierania umów cywilnoprawnych)

Zarządzenie 40/2013 (z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 39/2013 (z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2013 (z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek „kulturoznawstwo”)

Zarządzenie 37/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych w Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 36/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zatrudniania nauczycieli akademickich w Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 35/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej uprawnionej do dokonywania wyboru ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie umów cywilno-prawnych w Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 34/2013 (z dnia 11 września 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 33/2013 (z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia ewaluacyjnego badania ankietowego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 32/2013 (z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Klubu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2013 (z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia symbolu literowego dla Studium Pedagogicznego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 30/2013 (z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014)

Zarządzenie 29/2013 (z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wdrożenia zaleceń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Zarządzenie 28/2013 (z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania w Uczelni Studenckiej Komisji ds. Zakwaterowania w Domu Studenta)

Zarządzenie 27/2013 (z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2013/2014)

Zarządzenie 26/2013 (z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 25/2013 (z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 24/2013 (z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegająeą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 230/2013 (z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników)

Zarządzenie 22/2013 (z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zasad przyznawania miejsca W Domu Studenta)

Zarządzenie 21/2013 (z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 20/2013 (z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 19.04.2013 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uczelnianą prac inżynierskich i licencjackich obronionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 19/2013 (z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Uczelnianej PWSZ)

Zarządzenie 18/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad Internetowej Rekrutacji Kandydatów i przyjęć na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2013/2014)

Zarządzenie 17/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 16/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie rodzajów prac na Uczelni, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby)

Zarządzenie 15/2013 (z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 14/2013 (z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uczelnianą prac inżynierskich i licencjackich obronionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 13/2013 (z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ujednolicenia systemu bezpieczeństwa pracy i nauczania przy procesach wymagających stosowania substancji niebezpiecznych lub preparatów chemicznych oraz butli ciśnieniowych z gazami sprężonymi lub skroplonymi)

Zarządzenie 12/2013 (z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2013 (z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie dnia wolnego od pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 10/2013 (z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zasad monitorowania losów absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i zasad badania opinii pracodawców)

Zarządzenie 9/2013 (z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawek godzinowych (brutto) dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych, kursach oraz w ramach projektów unijnych i wynagrodzeń dla pracowników administracji)

Zarządzenie 8/2013 (z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie procesu ankietyzacji - wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników)

Zarządzenie 7/2013 (z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia)

Zarządzenie 6/2013 (z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia kompetencji i zakresu działań w procesie wdrażania zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie i administrowanie Uczelnią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 5/2013 (z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad i harmonogramu działań w zakresie wdrożenia efektów kształcenia o profilu praktycznym dla danego kierunku studiów)

Zarządzenie 4/2013 (z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu Studium Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 3/2013 (z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 2/2013 (z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której minął okres przechowywania w Archiwum)

Zarządzenie 1/2013 (z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 15.02.2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej)


Zarządzenie 60/2012 (z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2013 roku dla pracowników PWSZ w Ciechanowie nie będących nauczycielami akademickimi)

Zarządzenie 59/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 58/2012 (z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia "dnia rektorskiego" w PWSZ w Ciechanowie w dniu 09 stycznia 2013 roku)

Zarządzenie 57/2012 (z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2012 z dnia 15.02.2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej)

Zarządzenie 56/2012 (z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 01.10.2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 55/2012 (z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w instrukcji kwalifikacji składników majątkowych)

Zarządzenie 54/2012 (z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze szkoleń okresowych w zakresie BHP dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i z kursów zewnętrznych organizowanych dla potrzeb pracodawców)

Zarządzenie 53/2012 (z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie nr 29/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 52/2012 (z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 51/2012 (z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowych Koordynatorów do współdziałania z Biurem Karier „Partner” działającym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 50/2012 (z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych)

Zarządzenie 49/2012 (z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki dla pracowników dydaktycznych wykonujących czynności w ramach umów cywilno-prawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 48/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie)

Zarządzenie 47/2012 (z dnia 12 października 2012 roku w sprawie utworzenia zakładów na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie)

Zarządzenie 46/2012 (z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 45/2012 (z dnia 1 października 2012 roku w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Inżynierii i Ekonomii)

Zarządzenie 44/2012 (z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych)

Zarządzenie 43/2012 (z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 42/2012 (z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania kierownika Studium Języków Obcych)

Zarządzenie 41/2012 (z dnia 28 września 2012 roku w sprawie konkursu ofert na prowadzenie zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkol Zawodowej w Ciechanowie w formie umów cywilno-prawnych)

Zarządzenie 40/2012 (z dnia 24 września 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzeń Rektora PWSZ w Ciechanowie dotyczących podziału kosztów utrzymania obiektów PWSZ pomiędzy Wydziały, inne Jednostki Organizacyjne oraz Administrację Uczelni)

Zarządzenie 39/2012 (z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 38/2012 (z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 37/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 36/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)

Zarządzenie 35/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 34/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 33/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie ogólnych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 32/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie powołania Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 31/2012 (z dnia 19 września 2012 roku w sprawie likwidacji Zespołu Lektorów Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie)

Zarządzenie 30/2012 (z dnia 3 września 2012 roku w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów PWSZ w Ciechanowie w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 29/2012 (z dnia 3 września 2012 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 28/2012 (z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wzorów umów o warunkach świadczenia usług edukacyjnych przez PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 27/2012 (z dnia 31 lipca 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 21/2012 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013)

Zarządzenie 26/2012 (z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nadania symboli literowych wydziałom oraz ich jednostkom organizacyjnym)

Zarządzenie 25/2012 (z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia symbolu literowego dla Wydziału Informatyki)

Zarządzenie 24/2012 (z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji celem otwarcia biurka, spisu pozostawionych dokumentów, wyposażenia oraz rzeczy osobistych Pani Elżbiety Mazińskiej na stanowisku pracy w pokoju nr 113)

Zarządzenie 23/2012 (z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 22/2012 (z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji stanowiska starszego specjalisty ds. nauczania)

Zarządzenie 21/2012 (z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013)

Zarządzenie 20/2012 (z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2012/2013)

Zarządzenie 19/2012 (z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 18/2012 (z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 17/2012 (z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 1 września 2011 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów)

Zarządzenie 16/2012 (z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie konkursu ofert do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w formie umów cywilno-prawnych)

Zarządzenie 15/2012 (z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2012/2013)

Zarządzenie 14/2012 (z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2011 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia nowej struktury uczelni i Zarządzenia Nr 2/2012 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia nowej struktury uczelni)

Zarządzenie 13/2012 (z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji do Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie 12/2012 (z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie dni wolnych od pracy w PWSZ w Ciechanowie)

Zarządzenie 11/2012 (z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia „dnia rektorskiego” w PWSZ w Ciechanowie w dniu 23 kwietnia 2012 r.)Opublikował: Rafał Kostka
Publikacja dnia: 12.06.2018
Podpisał: Leszek Zygner
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 6 801