A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Informacje Ogólne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

ul. Narutowicza 9;
06-400 Ciechanów

Rektorat (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Sekretariat Kanclerza (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl
NIP 566-18-05-832


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. z uprawnieniami do prowadzenia trzech specjalności: język polski z logopedią, pielęgniarstwo i położnictwo.

W tym samym roku naukę rozpoczęło 148 studentów. Obecnie w PWSZ w Ciechanowie na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) studiuje ok. 1800 osób. Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 2200 absolwentów. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na dziesięciu kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, filologia polska, informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto PWSZ w Ciechanowie posiada w programie ustawicznego kształcenia, ofertę 9 studiów podyplomowych.

Najważniejszym celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest solidne kształcenie na poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PWSZ w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień. Są to:

  1. Politechnika Warszawska, która objęła patronatem kierunki techniczne,
  2. Uniwersytet Gdański, który objął patronatem kierunki humanistyczne,
  3. Akademia Medyczna w Białymstoku, która objęła patronatem kierunki medyczne.

Zajęcia ze studentami prowadzi ok. 80 pracowników naukowo - dydaktycznych, którzy wywodzą się głównie z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, Akademii Medycznej w Łodzi, Akademii Medycznej w Białymstoku, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Wysoko ceniona jest współpraca z uczelniami zagranicznymi: Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano - Frankowsku (Ukraina) oraz Iwano - Frankowskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym (Ukraina) i z zagranicznymi firmami, w których studenci odbywają praktyki np. UEG International Holding GmbH z Austrii. W 2011 r. w ramach programu ERASMUS w semestrze letnim na Uczelnii przebtwali studenci z Kilis Aralik Usiversity z Turcji.
Kierownictwo Uczelni ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miast i powiatów Ciechanowa i Mławy, jak również z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. PWSZ w Ciechanowie jest członkiem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W dniach 27 - 29 stycznia 2006 r. była gospodarzem V Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ, w którym oprócz rektorów państwowych uczelni zawodowych udział wzięli przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, v-ce przewodniczacy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przedstawiciele ME i N. W 2008r. w Ciechanowie odbyły się uroczystości X-lecia powstawnia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z udziałem Senatów tych Uczelni.Opublikował: Piotr Kuskowski
Publikacja dnia: 04.01.2012
Podpisał: Piotr Kuskowski
Dokument z dnia: 03.01.2012
Dokument oglądany razy: 6 119